Informatie


Theorie opleiding:


De theorie die bij je rijopleiding nodig is wordt bij Autorijschool Ven-Rij behandeld in Venray in ons eigen theorielokaal natuurlijk uit één handig boek en is helemaal compleet, incl. leer/studieboek met vragen. (indien nodig extra ondersteuning bv. Dyslexie) Digitaal pakket en natuurlijk een bloknoot met pen om jezelf goed voor te bereiden voor het examen.

Theorie opleiding:
Priveles of Kleine groep
startdatum en examendatum op jouw verzoek

Start datums:

*** klik hier om op tijd aanmelden, dat is wel zo slim ***


Meld je Hier aan voor een gratis code.

Wij geven zelf de theoriecursus van elkele avonden natuurlijk in kleinegroepjes, met aan het einde van de avond een proefexamen, vrijwillig natuurlijk. We werken dan gezamenlijk naar het theorie examen toe, en plannen ook samen een datum. Je hebt je goed voorbereid en dan gaan we naar het theorie examen. Je dient een geldig ID mee te nemen en de reserverings CODE, (een pasfoto is niet nodig).

 • Route theorielokaal:
 • klik hier voor de route:
  Het adres voor kleinere groepjes en individueel theoriecursus is:

  Christoffelkruid 26, 5803 CJ Venray Tel:06 222 55 729

 • Examen:
 • Vervoer behoort ook tot de mogelijkheden zodat je stressvrij aan het examen kunt beginnen. Vergeet je ID niet!! 15 minuten voor het examen aanwezig zijn is wel zo slim. Het examen duurt ongeveer 30 minuten. (Een verlengd theorie-examen is ook mogelijk.) Het examen bestaat uit 65 vragen verdeeld in 3 onderdelen: 25 gevaarherkennings vragen, 12 kennis vragen en het 3e onderdeel zijn inzichts vragen en dat zijn er 28. Je krijgt meteen de uitslag en een bevestiging via de mail.

  ****** Voor terugvragen toeslag theorie-examen, Klik Hier ******

  • * Vervoer voor je 1e theorie-examen (indien gewenst)
  • * Extra ondersteuning (bijvoorbeeld Dyslexie) indien gewenst
  • * Bioscoopbon, bij slagen van jou 1e theorie-examen.
  • (* bij voledige opleiding)

  ***** zie hier de schoolvakantie-2023-2024 *****


  Praktijk opleiding:


  Bij ons ga je leren om veilig, vlot en zelfstandig door het hedendaagse verkeer te bewegen. Natuurlijk doen wij er alles aan om het je zo makkelijk mogelijk te maken. Alle lessen worden persoonlijk gegeven door dezelfde instructeur, die ook een persoonlijke leskaart bijhoudt. Je lest individueel, zodat er geen andere cursist over je schouder meekijkt. De lesopbouw vindt plaats volgens een logisch lesschema, je kunt in principe zelf een keuze maken binnen welke tijd je je rijbewijs wil gaan halen. Het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel tijd je eraan wilt of kunt besteden. Het op tijd èn vooruit plannen van de lessen is natuurlijk heel belangrijk. De tussentijdse toets en het praktijkexamen plan je in overleg met de rij- instructeur.

  De TussenTijdseToets (TTT) is een proefexamen wat zeker aan te raden is. Onder begeleiding van een examinator maak je een examenrit, en verricht je de bijzondere manoeuvres. Daarna hoor je wat je verbeterpunten nog zijn, om meer kans van slagen te hebben bij je eerste examen. Als je de bijzondere manoeuvres goed hebt uitgevoerd, krijg je daarvoor vrijstelling tijdens je eerste praktijkexamen. (Denk aan je geldig ID bewijs, ingevuld reflectieformulier en persoonlijke uitnodiging)

  Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. De examenrit kan bestaan uit het volgen van ANWB borden, het rijden naar een oriëntatiepunt of het zelfstandig rijden met navigatie. Verder is er een kwartier beschikbaar voor een introductie, toelichting op de uitslag en het zelfreflectie formulier achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. (Denk aan je geldig ID bewijs, eventueel uitslagformulier van je tussentijdse toets en persoonlijke uitnodiging.)

  Examen aanvraag voordat we een examen voor je kunnen aanvragen, machtig je ons via de site van het CBR. Onze rijschool code: 4760U8. In onze lijst met links “machtig onze rijschool”.


  Lesvoertuig:


  Jouw lesvoertuig wordt up to date gehouden en op de hedendaagse technologie aangepast en is natuurlijk van alle gemakken voorzien zoals airco, stuurbekrachtiging, elektrische ramen, elektrische beweegbare verwarmde spiegels, navigatieapparatuur enz. En natuurlijk wordt er in jouw lesvoertuig nooit gerookt.

  Dit geldt natuurlijk ook voor de automaat auto. Deze is zo aangepast dat iedereen met (1 hand en 1 been) er mee mag rijden. Hierin les je, als dat je voorkeur heeft, om welke reden dan ook.


  Algemene voorwaarden:


  Artikel 1 Werkingssfeer

  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tot standkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert.

  b. indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

  c. indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  d. een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de leerling of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers of door het afnemen van een product.


  Artikel 2 Definities

  Leerling: Degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te volgen en rij-onderricht ontvangt van de instructeur teneinde het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

  Instructeur: Degene die rij-onderricht geeft aan de leerling teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de leerling te verkrijgen.

  Rij-onderricht: Rij-onderricht is het verkrijgen van theorieles en/of praktijkles net als aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd zijn op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

  Rijschool of rijschoolhouder: degene die opdracht van de leerling heeft verkregen teneinde rij-onderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de leerling het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.


  Artikel 3 Algemeen

  Gedurende een rijles is de leerling niet de juridische bestuurder van het voertuig, maar enkel de feitelijke be-stuurder. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Proces-sen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een autorijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijgeschiktheid en rij-vaardigheid (rijexamen).


  Artikel 4 Verplichtingen ten aanzien van de rijschool

  De rijschool draagt er zorg voor dat:

  a. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)

  b. de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.

  c. er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.

  d. nadat de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de leerling Autorijschool Ven-Rij hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd.

  e. de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde les voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal èèn lesuur rijonderricht heeft ontvangen.

  f. de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles

  g. er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is.


  Artikel 5 Verplichtingen ten aanzien van de leerling

  De leerling verplicht zich:

  a. aan het begin van de opleiding de rijschool te machtigen via www.mijncbr.nl teneinde het reserveren van Tussentijdse toets en examens mogelijk te maken. Gelijktijdig vult de leerling een Gezondheidsverklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de leerling dat deze gegevens actueel blijven.

  b. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.

  c. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.

  d. een Gezondheidsverklaring in te dienen, naar waarheid in te vullen en te betalen aan het CBR. De rijschool is niet aansprakelijk voor de uitslag van de medische rijgeschiktheid van de kandidaat. Terugbetaling van lesgeld over reeds gevolgde lessen is derhalve niet aan de orde.

  e. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.

  f. onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging binnen 72 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te geschieden (08.00 uur en 18.00 uur) persoonlijk of middels een gemachtigde op het adres van de rijschool of telefonisch. Afzegging per e-mailbericht, app en sms-berichten worden niet geaccepteerd als opzegging. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling.

  g. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

  h. de mobiele telefoon uit te zetten tijdens de les, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon.

  i. bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid, - Tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen - een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen. De oproepkaart wordt via TOP van het CBR toegestuurd op het bij de machtiging vermelde e-mailadres.

  j. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het examenbureau voordat het rij-onderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rij-onderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een “informatie Gezondheidsverklaring” worden ingevuld.

  k. de lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto.

  l. 15 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van de les. En altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens het lessen de Tussentijdse toets en alle examens bij het CBR.

  m. de autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rij-onderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan.

  n. voorafgaand aan het rij-onderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rij-onderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rij-onderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rij-onderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat (die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen) is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid.

  o. na het aanvragen van een examen/Tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rij-onderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid.


  Artikel 6 Betaling

  a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld contant en tegen aftekening op de leskaart worden voldaan. Indien wordt overeengekomen dat er giraal wordt betaald dient deze betaling plaats te vinden vóór aanvang van de les. Wanneer een aantal lessen vooraf worden overgemaakt worden deze afgetekend op de les-afsprakenkaart.

  b. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/Tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdragen aan het CBR vallen buiten de ontbindende voorwaarden om de lesovereenkomst op te zeggen.

  c. Indien contant dient te worden betaald - dan wel op basis van een schriftelijke overeenkomst een bedrag giraal dient te worden overgemaakt - en deze betaling uitblijft ontvangt de leerling binnen 7 dagen nadat de achterstand is opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met de daarbij gepaard gaande administratiekosten. Deze bedragen € 35,00. De rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rij-onderricht te stoppen tot de achterstand in betaling is voldaan.

  d. Indien 7 dagen na factuurdatum het factuurbedrag niet of niet volledig is voldaan, is de leerling van rechtswege in verzuim. In dat geval wordt over het nog openstaande bedrag wettelijke rente berekend. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.

  e. Indien de leerling in verzuim verkeert, blijft de leerling het openstaand bedrag verschuldigd, en kan de rijschoolhouder de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

  f. Indien de leerling een overeenkomst in de vorm van een zogenaamd pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is de rijschool gerechtigd, als de leerling eerder stopt met lessen dan het aantal lessen uit het pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen. De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de losse lesprijs berekend krijgen. Bij slagen binnen het aantal lessen blijft de pakketprijs behouden. De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de pakketprijs berekend krijgen. Indien een leerling een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en de leerling neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen, zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden. De rijschool is gerechtigd het totaalbedrag te verhogen met de daarbij gepaard gaande administratiekosten. Deze bedragen € 35,00.


  Artikel 7 Theorie en theorie-examen

  a. Leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen kunnen via de rijschool worden aangeschaft en dienen bij bestelling te worden voldaan. Indien de leerling geen theoriecursus of theorieboeken besteld via de rijschool zal hij/zij zichzelf vergewissen dat actueel lesmateriaal wordt gebruikt. Tevens bestaat de mogelijkheid om een theoriepakket bij de rijschool te kopen.

  b. De leerling zorgt dat hij/zij op het moment dat dit nodig is in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. Een reservering voor een theorie-examen kan gemaakt worden via de rijschool.


  Artikel 8 Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (het rijexamen)

  (Tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen) verder te noemen het onderzoek.

  a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek na machtiging van de rijschool giraal aan de rijschool te worden voldaan.

  b. Binnen veertien dagen na betaling van de aanvraag van het onderzoek geeft de leerling per mail door op welke datum hij/zij verhinderd is om een tussentijdse toets of examen af te leggen. Indien de leerling geen data van verhindering aangeeft zal een willekeurige datum die beschikbaar is in het TOP reserveringssysteem van CBR worden vastgelegd.

  c. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

  d. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

  e. Het CBR-praktijk-examen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats.


  Artikel 9 Opschorting en annulering

  a. Rijschoolhouder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de leerling de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van leerling niet langer van rijschoolhouder gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.

  b. Voorts is de rijschoolhouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de rijschoolhouder gevergd kan worden.

  c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de leerling onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  d. Indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

  e. Indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.


  Artikel 10 Onderzoek naar de rijgeschiktheid

  Wanneer één of meerdere vragen op de Gezondheidsverklaring met Ja moeten beantwoord worden dan volgt nader onderzoek door het CBR. De kosten voor de huur van het lesvoertuig om rijproef Rijgeschiktheid af te leggen worden apart in rekening gebracht. Wanneer de arts van het CBR geen Verklaring van Gezondheid kan afgeven en hierdoor de rijopleiding gestopt moet worden volgt nimmer terugbetaling van de reeds genoten rijlessen.

  Wanneer de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld en tijdens het onderzoek rijvaardigheid (tussentijdse toets of rijexamen) de examinator besluit hiervan melding te maken bij de arts van het CBR zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling.


  Artikel 11 Onderzoek naar de rijvaardigheid

  a. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek, dit alleen als een les voor het examen was afgesproken.

  b. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege een van de redenen genoemd onder sub lid A, B of C, zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek geschiedt zonder kosten voor de leerling.

  b-1. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf.

  b-2. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.

  b-3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is.

  c. In de in het tweede lid onder sub lid 1-3 genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, één gratis rijles ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft voor een tussentijdse toets.


  Artikel 12 Privacy beleid

  Autorijschool Ven-Rij verwerkt ter uitvoering van de theorieles en praktijkles dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool Ven-Rij aangaat persoonsgegevens. Autorijschool Ven-Rij verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Autorijschool Ven-Rij uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.


  Artikel 13 Geheimhoudingsverklaring

  Autorijschool Ven-Rij verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de theorieles en praktijkles ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool Ven-Rij aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Autorijschool Ven-Rij garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.


  Artikel 14 Vrijwaring

  1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aanrijdingen of overrijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van gebruik door de leerling van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof- rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.

  2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

  3. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.


  Artikel 15 Beëindigen lesovereenkomst

  Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de al genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, evenals de administratiekosten en het door de rijschool reeds betaalde examengeld (CBR- of BNOR gedeelte).

  Indien een bedrag bij vooruitbetaling is voldaan, zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR of BNOR betaalde tussentijdse toets/examengeld en een bedrag naar rato van het aantal al genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur evenals de administratiekosten.


  Artikel 16 Klachten

  De leerling die klachten heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst dient deze indien mogelijk voor het examen of toets kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost kan de leerling de klacht voorleggen aan:

  De Vereniging Rijschool Belang VRB, statutair gevestigd aan het Klimmerseind 28 te Eijsden. In deze treedt hiervoor als gemachtigde voorzitter.
  Privacybeleid:


  Autorijschool Ven-Rij, gevestigd in Venray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Peter Barents, Christoffelkruid 26, 5803 CJ Venray

  Tel: 0478-584340

  E-mail: peter@ven-rij.nl  1. Doel van het Privacybeleid;

  Autorijschool Ven-Rij en haar partners hebben de privacy van alle (toekomstige) klanten die gebruik maken van de aangeboden diensten hoog in het vaandel staan en zullen deze respecteren. Het vaststellen van deze Privacyverklaring is gebaseerd op de bestaande regelgeving.

  2. De klant bepaalt;

  De klant dient voor het gebruik van zijn (persoons) gegevens ondubbelzinnig toestemming te verlenen. Wanneer u wordt gevraagd om (persoons) gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen (persoons) gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of dienst mogelijk niet kunnen krijgen/gebruiken.

  3. Wijze van het verzamelen van gegevens;

  Autorijschool Ven-Rij verzamelt op verschillende manieren gegevens over haar klanten. Sommige gegevens worden aan de klant gevraagd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van onze software op uw apparaat. We krijgen ook gegevens van derden.

  4. Gegevens die wij verzamelen;

  A. Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voorletter(s), voornaam en achternaam, geboordatum, e-mailadres, (post)adres, telefoonnummer(s) en andere soortgelijke contactgegevens.

  B. Referenties. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account.

  C. Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.

  D. Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw bankrekening of betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de bij uw betaalinstrument horende beveiligingscode.

  5. Met welk doel verwerkt Autorijschool Ven-Rij persoonsgegevens;

  Autorijschool Ven-Rij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzorgen van uw rijopleiding.
 • Het aanvragen voor uw contact moment bij CBR.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen, Whatsapp of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • U de mogelijkheid te bieden uw gegevens te bekijken via onze digitale systemen.
 • Autorijschool Ven-Rij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • 6. Bewaartermijnen;

  Uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummers, email) worden tot maximaal 7 jaar na het afronden van uw opleiding bewaard. Financiële gegevens, afspraakgegevens, examendata e.d. Worden voor een periode van 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.

  7. Delen van persoonsgegevens met derden;

  Autorijschool Ven-Rij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autorijschool Ven-Rij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Ven-Rij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@ven-rij.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw identiteitsbewijs, MRZ (Machine Readable Zone) identiteitsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Autorijschool Ven-Rij wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: uitleg AVG

  9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

  Autorijschool Ven-Rij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via E-mail: peter@ven-rij.nl

  ##### Meld je HIER direct aan #####


  ******* Planning 2024 *******


  Individuele theoriecursus in de Nederlandse en Engelse taal zijn nog planbaar.  Je kunt je weer aanmelden:

  eerstvolgende avond is op dinsdag 23 april (vol = vol)


  Dit is ook jouw laatste kans, volgende opleiding is 3 september.

  De opleiding woensdag 4 -9 en donderdag 5-9 zijn reeds vol gepland.
  Alle andere informatie na persoonlijk contact

  Gezellige inloop is altijd om 18:15 uur.

  *******
  Tip: Theorie-examen 1 week later plannen, meld je optijd aan i.v.m. extra wachttijd bij CBR.

  *****************************************************************************

  *****************************************************************************

  RIS200px facebook_icon twitter-icon CBR digidi_icon nlp.jpg VRB.jpg